Na temelju članka 15. i članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16),  članka 4. stavak 2. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Karlovačke županije" broj 26/17) i članka 47. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13 i 17/16), Općina Ribnik objavljuje Plan nabave