Općinsko vijeće Općine Ribnik na 11. sjednici održanoj 11. rujna 2014. godine, donijelo je odluke u području obrazovanja za razdoblje 2014./2015.

1. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Ribnik u razdoblju rujan – prosinac 2014. godine.
Općina Ribnik sufinancirati će 12,50% limitirane cijene mjesečne učeničke karte. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju učenici koji ispunjavaju slijedeće uvjete: da su redoviti učenici srednjih škola Karlovačke županije, da učenici redovito kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, da im je prebivalište na području Općine Ribnik.

2. Odluka o financiranju prehrane učenika PŠ Ribnik u šk.god. 2014./2015.
Općina Ribnik financirati će u cijelosti troškove školske prehrane za učenike koji pohađaju Osnovnu školu Žakanje, Područnu školu Ribnik u školskoj godini 2014./2015.

3. Odluka o sufinanciranju troškova osnovnoškolskog obrazovanja u šk.god. 2014./2015.
Općina Ribnik sufinancirati će troškove osnovnoškolskog obrazovanja za učenike koji pohađaju 1. – 4. razred u Područnoj školi Ribnik u školskoj godini 2014./2015. sa iznosom od 500,00 kuna po učeniku. Sredstva će se isplatiti će se na žiro-račun roditelja učenika.

4. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova boravka djece sa područja Općine Ribnik u dječjem vrtiću DIDI – područni objekt KIKICA u pedagoškoj godini 2014./2015.
Općina Ribnik sufinancirati će troškove boravka djece u dječjem vrtiću u visini od 50% ekonomske cijene što mjesečno iznosi 800,00 kuna po djetetu. Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću ostvaruje se za djecu koja, kao i njihovi roditelji, imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ribnik.

5. Odluka o uvjetima i načinu financiranja troškova pohađanja programa predškole za djecu sa područja Općine Ribnik u predškolskoj godini 2014./2015.
Općina Ribnik financirati će troškove programa predškole u mjesečnom iznosu od 150,00 kuna po djetetu. Pravo na financiranje troškova pohađanja programa predškole imaju sva djeca sa područja Općine Ribnik.