MO Ribnik - DVD Ribnik                      09:00 sati

MO Lipnik - DVD Lipnik                       10:30 sati

MO Griče - LD Veselići                         14:00 sati

MO Novaki - kuća Darka Dolinara,16:00 sati

 

Tema: Plan rada i aktivnosti u 2018. godini u području komunalne infrastrukture.

 

Općinski načelnik Željko Car, prof. 

zamjenik Općinskog načelnika Jože Želježnjak