Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu.