Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 21. redovnoj sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine, donijelo je Odluku o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu.