Dokumenti

Statut, odluke i dr.

Opći akti Općine Ribnik objavljuju se u službenom glasilu "Glasnik Karlovačke županije"

http://www.kazup.hr

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE RIBNIK ZA RAZDOBLJE 2016.-2020.

Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.

Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.

SRP_Općine_Ribnik_FV.pdf

Odluka o grobljima

Odluka_o_grobljima-1999._godina.pdf

Odluka o upravljanju grobljima

Odluka_o_upravljanju_grobljima-1999._godina.pdf

Odluka_o_upravljanju-2000._godina,izmjene.pdf

Odluka_o_upravljanju-2001._godina,izmjene.pdf

Odluka-2004._godina,izmjene.pdf

Odluka o općinskim porezima

NARODNE NOVINE REPUBLIKE HRVATSKE broj 2/2018

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_2_84.html

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Ribnik

https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro2337

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ribnik

Odluka_o_ugostiteljskoj_djelatnosti-2016._godina.pdf

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Ribnik

Odluka_o_priključenju_na_komunalne_vodne_građevine_za_javnu_vodoopskrbu_na_području_Općine_Ribnik.pdf

Upravljanje imovinom

Odluka_o_načinu_raspolaganja,_korištenja_i_upravljanja_nekretninama_i_vrijednosnim_papirima_u_vlasništvu_Općine_Ribnik.pdf

Odluka_o_zakupu_i_kupoprodaji_poslovnog_prostora_u_vlasništvu_Općine_Ribnik.pdf

Odluka_o_uvjetima,_mjerilima_te_postupku_za_davanje_u_najam_stanova_u_vlasništvu_Općine_Ribnik.pdf

 Ostale Odluke Općinskog vijeća Općine Ribnik možete pogledati u službenom glasilu Glasnik Karlovačke županije, http://www.kazup.hr

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument
KARTA OPĆINE RIBNIK