Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Izvod iz Odluke o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom („Glasnik Karlovačke županije“ broj 04/13)

„Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se mjere za sprječavanje nastajanja i širenja požara prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru.

Članak 2.
Spaljivanje na otvorenom prostoru u smislu ove Odluke je spaljivanje suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla, a bez opasnosti za nastanak i širenje požara te ugrožavanja života ljudi i imovine.
Otvorenim prostorom smatra se posebice: poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište uz građevine javne, poslovne i privatne namjene, trase elektroenergetskih vodova, trase uz cestovne i željezničke prometnice, trase plinovoda i trase uz druge infrastrukturne objekte.
Nadležnom vatrogasnom postrojbom smatra se vatrogasna postrojba koja je osnovana (registrirana) za područje općine ili grada, a nadležna je prema mjestu spaljivanja na otvorenom prostoru.

I. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 3.
Prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru potrebno je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere, a naročito:
1. tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata i površina koje bi vatra ili dim mogli ugroziti,
2. oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 3 metra,
3. ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara,
4. uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva za gašenje požara (lopate, metlenice, voda i dr.), ovisno o vrsti i obimu tvari koja se spaljuje,
5. spaljivanje obavljati samo danju i za mirna vremena,
6. osobe koje su obavljale spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, ostatke vatre i žara u potpunosti pogasiti i tek nakon toga napustiti mjesto spaljivanja.

Članak 4.
Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - vlasnici odnosno korisnici otvorenog prostora na kojem se namjerava poduzeti radnja spaljivanja, dužni su o tome podnijeti prijavu nadležnoj vatrogasnoj postrojbi sukladno odredbama ove Odluke.
Prijava spaljivanja podnosi se usmeno (neposrednim pristupanjem) ili u pisanom obliku (neposredno ili poštom), najkasnije 5 dana prije planiranog termina spaljivanja.
Prijava treba sadržavati slijedeće podatke:
1. naziv odnosno ime i prezime podnositelja prijave,
2. sjedište, odnosno mjesto prebivališta, adresu i telefonski broj podnositelja prijave,
3. naziv površine, lokaciju i kratki opis mjesta gdje se namjerava obaviti spaljivanje,
4. vrsta tvari koja se namjerava spaljivati,
5. datum i vrijeme kada se namjerava obaviti spaljivanje,
6. naziv nadležne vatrogasne postrojbe,
7. izjavu podnositelja da je upoznat s odredbama ove Odluke, te da će prije, tijekom i po završetku spaljivanja poduzeti požarno preventivne mjere sukladno ovoj Odluci.

Članak 5.
U roku 3 dana od zaprimanja prijave nadležna vatrogasna postrojba će u pisanom obliku podnositelju prijave izdati odobrenje za provedbu spaljivanja ili zabraniti spaljivanje kada ocijeni da nisu ispunjeni svi uvjeti i poduzete odgovarajuće mjere utvrđene ovom Odlukom ili pak postoje drugi razlozi za izricanje zabrane.

Članak 6.
Kada podnositelj prijave iz članka 4. stavka 1. ove Odluke, iz opravdanih razloga nije u mogućnosti poduzeti odgovarajuće preventivne mjere iz članka 3. ove Odluke ili iz drugih razloga nije u mogućnosti provesti radnju spaljivanja, može u pisanom obliku podnijeti zahtjev da radnju spaljivanja, iz usluge, obavi nadležna vatrogasna postrojba.
Opravdanost zahtjeva i objektivnu mogućnost izvršenja zahtjeva ocjenjuje nadležna vatrogasna postrojba te u roku 3 dana od zaprimanja zahtjeva donosi u pisanom obliku odluku o usluzi provedbe spaljivanja ili odluku kojom se odbija izvršenje zahtjeva.
O donesenoj odluci nadležna vatrogasna postrojba dužna je izvijestiti podnositelja zahtjeva i nadležnu vatrogasnu zajednicu.

Članak 7.
Po zaprimanju odobrenja za provedbu spaljivanja iz čl. 5. ili odluke o pružanju usluge spaljivanja iz čl. 6. ove Odluke, podnositelj zahtjeva je dužan najkasnije 24 sata prije početka spaljivanja usmenim putem, telefonom ili u pisanom obliku nadležnoj vatrogasnoj postrojbi potvrditi namjeru ili izjaviti odustanak od namjere spaljivanja.

Članak 8.
Usluga spaljivanja provodi se bez naknade i u terminu koji odredi nadležna vatrogasna postrojba, uz obvezatnu nazočnost podnositelja zahtjeva ili njegovog predstavnika prilikom provedbe spaljivanja.
Usluga spaljivanja smatra se vatrogasnom intervencijom gašenja požara.

Članak 9.
Nadležna vatrogasna postrojba vodi upisnik prijava spaljivanja iz članka 4. i upisnik zahtjeva za uslugu provedbe spaljivanja iz članka 6. ove Odluke.

Članak 10.
Spaljivanje manjih količina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini do 100 m2 , ili do 1 m3 tih tvari sakupljenih na jednom mjestu, a nalaze se na otvorenom prostoru gdje objektivno ne postoji opasnost da se ugroze drugi objekti ili površine, odnosno objektivno ne prijeti opasnost po život i imovinu ljudi, osobe i tijela iz članka 4. stavka 1. nisu o tome dužne podnijeti prijavu nadležnoj vatrogasnoj postrojbi, ali su dužne provoditi ostale odredbe ove Odluke.

II. MJERE ZABRANE

Članak 11.
Zabranjeno je spaljivanje ili loženje vatre na otvorenim površinama:
- u okolici elektroenergetskih objekata, ispod trasa elektroenergetskih vodova, uz javne ceste i uz željezničke pravce,
- koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šuma, granica nacionalnih parkova, parkova prirode, park-šuma, zaštićenih krajolika, spomenika prirode, spomenika prirode, spomenika parkovne arhitekture i ostalih zaštićenih područja na županijskoj razini.

Članak 12.
U razdobljima kada je na području karlovačke županije proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru, Župan Karlovačke županije, na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije, može proglasiti zabranu svakog spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru.

Članak 13.
Osobama i tijelima iz članka 4. stavka 1. ove Odluke zabranjuje se spaljivanje predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša.

Članak 14.
Osobama i tijelima iz članka 4. stavka 1. ove Odluke zabranjuje se spaljivanje na otvorenom prostoru nedjeljom i u dane državnih blagdana. Iznimno, kada spaljivanje provodi nadležna vatrogasna postrojba, spaljivanje se može provoditi i nedjeljom i u dane državnih blagdana, ukoliko nije na snazi zabrana iz članka 12. ove Odluke.

III. POSEBNE MJERE

Članak 15.
Osobe iz članka 4. stavka 1., koje zbog nepridržavanja odredbi ove Odluke izazovu požar otvorenog prostora snosit će troškove vatrogasne intervencije po izvršnosti sudske presude.
Troškove vatrogasne intervencije obračunati će vatrogasna postrojba koja je obavila vatrogasnu intervenciju.

IV. NADZOR

Članak 16.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju: PU Karlovačka, poljoprivredna inspekcija, šumarska inspekcija i državni inspektorat.
U obavljanju nadzora inspekcijskim službama upravnih tijela dužne su, po njihovom zahtjevu, pomoć pružiti osobe ovlaštene za kontrolu provedbe propisanih mjera zaštite od požara, djelatnici pravnih osoba koje gospodare šumama, članovi vatrogasnih postrojbi I komunalni redari.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. koja ne podnese prijavu iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.
2. koja protivno zabrani nadležne vatrogasne postrojbe izvrši spaljivanje (članak 5.),
3. koja obavlja spaljivanje ili loženje vatre na mjestima gdje je to zabranjeno (članak 11.),
4. koja nakon proglašenja zabrane provodi spaljivanje i loženje vatre na otvorenom prostoru (članak 12.)
5. koja provodi spaljivanje nedjeljom ili u dane državnih blagdana (članak 14.)
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna

Članak 18.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. koja prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru ne poduzme odgovarajuće preventivne mjere zaštite od požara (članak 3.),
2. koja ne potvrdi namjeru ili ne izjavi odustanak od namjere spaljivanja (članak 7.) ili koja ne nazoči provedbi usluge spaljivanja (članak 8),
3. koja ne vodi ili neuredno vodi upisnike iz članka 9. Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 19.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:
1. koja prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru ne poduzme odgovarajuće preventivne mjere zaštite od požara (članak 3.),
2. koja ne podnese prijavu iz članka 4. stavka 1. ove Odluke,
3. koja protivno zabrani nadležne vatrogasne postrojbe izvrši spaljivanje (članak 5.),
4. koja ne potvrdi namjeru ili ne izjavi odustanak od namjere spaljivanja (članak 7.), ili koja ne nazoči provedbi usluge spaljivanja (članak 8),
5. koja obavlja loženje vatre i spaljivanje na mjestima gdje je to zabranjeno (članak 11.),
6. koja nakon proglašenja zabrane provodi spaljivanje i loženje vatre na otvorenom prostoru (članak 12.),
7. koja provodi spaljivanje nedjeljom ili u dane državnih blagdana (članak 14.).“

Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) propisano je da će se fizička osoba koja izazove požar kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. Istim Zakonom je propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna. Također je propisano, da će se fizička osoba koja ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 15.000,00 kuna.

Mole se građani da se pridržavaju odredbi navedene Odluke, a sve u cilju poduzimanja pravovremenih i propisanih mjera iz Odluke i sprečavanja nastajanja materijalne štete i opasnosti za ljude.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Car, prof.

 

 

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK