Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RIBNIK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/13-01/02
UR-BROJ: 2133/21-01-13-23
U Ribniku, dana 02. kolovoza 2013. godine

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik

objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU CILJANE IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE RIBNIK

1. Javna rasprava o Prijedlogu Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ribnik, provoditi će se putem javnog uvida u navedeni Prijedlog i javnog izlaganja.
2. Javna rasprava će se provesti u trajanju od 8 dana, u razdoblju počev od dana 28.08.2013. godine do zaključno s danom 04.09.2013. godine.
3. Javni uvid u Prijedlog Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ribnik, može se izvršiti tijekom trajanja javne rasprave u sjedištu općinske uprave Općine Ribnik, Ribnik 4/A, Ribnik, svakim radnim danom u vremenu od 08:00 sati do 14:00 sati.
4. Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ribnik, održati će se dana 02.09.2013. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ribnik (potkrovlje iznad garaže), Ribnik 2., Ribnik.
5. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ribnik, mogu se dostaviti u Općinu Ribnik, na adresu Ribnik 4/A, 47 272 Ribnik, do zaključno s danom 04.09.2013. godine.
6. Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
a) imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ribnik,
b) postavljanju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju osobe iz članka 89. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
c) mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi,
d) daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
e) upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u točki 5. ove objave o javnoj raspravi.
7. Prijedlozi i primjedbe građana i udruga koje nisu dostavljene u roku određenom u točki 5. ove objave i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
8. Ako nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, kao i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dostave pisano očitovanje u navedenom roku u točki 5. ove objave, smatrati će se da nemaju primjedbi.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Car, prof.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK