O nama

Općinski načelnik - Općinsko vijeće - Jedinstveni upravni odjel
Općinski načelnik Općine Ribnik ŽELJKO CAR prof.
tel: 047/742-096
fax: 047/742-116
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općinski načelnik prima građane UTORKOM u vremenu od 7:30 do 9:00 sati uz prethodnu najavu putem telefona ili e-maila.
 
Zamjenik Općinskog načelnika Općine Ribnik JOŽE ŽELJEŽNJAK
tel: 047/742-096
fax: 047/742-116
mob: 098/908-78-46
e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.

Mandat Općinskog načelnika je četiri godine.

Mandat Općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga Općinskog načelnika.

Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata;
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna;
 • upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća;
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, Ako je 0,5% iznosa prihoda bez primitaka manji od 70.000,00 kuna, Općinski načelnik ima pravo odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima;
 • upravlja prihodima i rashodima Općine;
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine;
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine;
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine;
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune;
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti;
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu; osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu;
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima;
 • donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine;
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu;
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave;
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji;
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je Općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je Općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama Općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima Općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl. Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. Zamjenik Općinskog načelnika je dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK